Yswiriant Teledu a Ffilm

Mae gwaith ffilmio a chynhyrchu yn y cyfryngau yn cynnwys cymaint o gydrannau, yn rhai technolegol a dynol, y mae angen iddynt ddod ynghyd mewn harmoni llwyr er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau.  Os bydd un o'r rhain yn unig yn digwydd ar yr adeg anghywir, mae'n gallu peryglu'r prosiect cyfan, ac fel arfer, bydd hyn yn gostus iawn.

Mae cwmnïau cynhyrchu yn y cyfryngau yn wynebu cymysgedd unigryw o risgiau o ran yswiriant, felly dyma pam ei bod yn gwneud synnwyr i ni yn Tarian i ddarparu polisi penodol iawn gydag Yswiriant Ffilm a Theledu. 

Mae camerâu, goleuadau, generaduron, meddalwedd olygu, craeniau a MACs – offer hanfodol, yn gallu costio cymaint fel bod y rhan fwyaf o gwmnïau ffilm yn eu llogi.  A heb sôn am y ffaith bod yr eitemau hyn mewn perygl o gael eu lladrata, o dorri neu o gael eu difrodi, mae modd iddynt beri risg anafiadau wrth i negeswyr amhrofiadol faglu dros wifrau, neu danau ac unigolion yn llosgi eu bysedd ar fylbiau golau Tyngsten, sy'n gallu mynd yn boeth iawn.

Yn aml, bydd prosiectau yn gorfod delio â therfynau amser tynn ac mae'r pris y mae'n rhaid ei dalu os na chedwir o fewn y terfynau amser hyn yn gallu bod yn uchel.  Mae modd i oriau gwaith hir adael eu hôl ar y cast a'r criw, na fydd modd iddynt weithio o ganlyniad i salwch efallai ac y bydd angen cael rhywun yn eu lle, neu gan ddibynnu ar ba mor allweddol y maent i'r cynhyrchiad, gallai hyn oedi'r cynhyrchiad yn llwyr am gyfnod.

Mae'n harbenigwyr yn Tarian yn ymwybodol o'r anffodion posibl hyn, a dyma pam bod pecynnau Yswiriant Ffilm a theledu yn ceisio diogelu rhag sialensiau penodol i'r cyfryngau, ac mae'r sicrwydd yn cynnwys cludiant, risgiau seiber, cast a chriw, atebolrwydd, ac indemniad cynhyrchwyr masnachol.

Mae wastad yn bleser siarad gyda staff cyfeillgar Tarian ac maent yn darparu gwasanaeth effeithlon a phroffesiynol ar ein cyfer.  Rydym yn fwy na bodlon rhoi ein hanghenion yswiriant yn eu gofal nhw, ac ni fyddem yn petruso eu hargymell i'n cleientiaid

Mr Iorwerth Williams, Partner, Cyfrifwyr Dunn & Ellis, Porthmadog